BẢN TIN PVC-TH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 06/6/2014, tại Hội trường tầng 11, Toà nhà dầu khí Thanh Hoá, số 38A Đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BẢN TIN CỔ ĐÔNG

TIN TỨC NỔI BẬT

Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần xây lắp Dầu Khí Thanh Hóa

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Ngày 29/8/2014, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần...

THÔNG BÁO: CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY PVC-TH

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

Quan hệ cổ đông
Thông báo

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà dầu khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, , TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.724 668              Fax: 0373.757 886

 

                                                         .............,  ngày........tháng.......năm 2010 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

 

1. Bên chuyển nhượng:

            Họ tên:.....................................................................................................

            Số CMND:..............................................................................................      

            Nơi cấp:...........................................   Ngày cấp:...................................

            Địa chỉ:....................................................................................................

            Quốc tịch:................................................................................................

            Mã cổ đông:.............................................................................................

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau:

 

Chứng khoán

SL chứng khoán sở hữu

SL quyền mua sở hữu

SL quyền mua chuyển nhượng

SL quyền mua còn lại

Ghi chú

Cổ phiếu PVC-TH

 

 

 

 

 

 

2. Bên nhận chuyển nhượng:

            Họ tên:.....................................................................................................

            Số CMND:..............................................................................................      

            Nơi cấp:...........................................   Ngày cấp:...................................

            Địa chỉ:....................................................................................................

            Quốc tịch:................................................................................................

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trên.

 

Duyệt của HĐQT

Xác nhận

( của nơi nhận đơn) 

Bên chuyển nhượng

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

Bên nhận chuyển nhượng

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN

 

Hôm nay, ngày ..........................., tại bộ phận quan hệ cổ đông, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng hoàn chỉnh của:

 

Cổ đông: ………………………………………………………….................................….

Mã cổ đông:………………...................................................................................................

Số CMND:………………….Ngày cấp:……/……./……..Nơi cấp:………….....................

Điện thoại liên lạc:.................................................................................................................

đề nghị chuyển nhượng .................... cổ phần, tương đương ...................................mệnh giá (bằng chữ........................................................................................................................................)

cho

Người nhận chuyển nhượng...................................................................................................

Số CMND:………………….Ngày cấp:……/……./……..Nơi cấp:………….....................

Điện thoại liên lạc:................................................................................................................

Đề nghị ông/bà đến nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần vào ngày ……/........./20… tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       Mã CN: 

-------o0o-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

------------

                                                                            ......................., ngày ...... tháng ...... năm ........

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên cổ đông:.....................................................................................Mã cổ đông:............................

Số CMND/GPĐKKD:..........................Ngày cấp:...................... Nơi cấp:........................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………

Cam kết chuyển nhượng lại: ………….cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng.

Cho Ông/Bà/Tổ chức dưới đây:

Ông/Bà/Tổ chức: …………………………………………………..Mã cổ đông:…………………

Số CMND/GPĐKKD:..........................Ngày cấp:...................... Nơi cấp:........................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên cùng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần này, về vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng, các bên tham gia chuyển nhượng tự giải quyết tranh chấp này và cam kết không khiếu nại hay khiếu kiện Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

-         Bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu (thời điểm mà HĐQT ký xác nhận và đóng dấu vào Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần).

Người nhận chuyển nhượng                                       Người chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

CHẤP NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

           Cán bộ thụ lý                          Kế toán trưởng                        TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                                             Chủ tịch

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            Mã CN:

-------o0o-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

------------

                                                                      ..............., ngày ...............tháng........năm 20...

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên tổ chức chuyển nhượng:                                                                         Mã số cổ đông:

Số ĐKKD:                                               Ngày cấp:   /      /             Nơi cấp:

Địa chỉ:       

Điện thoại:                                                                       Fax:

Tên người đại diện :

Số CMTDN            :                                 Ngày cấp:    /      /            Nơi Cấp :

Chức vu                  :  

Hiện đang sở hữu:             cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                      đồng     

Cam kết chuyển nhượng lại:                    cổ phần (bằng chữ:                                                      )

Cho tổ chức  dưới đây:

Tên tổ chức:                                                                Mã số cổ đông:

Số ĐKKD:                                               Ngày cấp:   /      /             Nơi cấp:

Địa chỉ:       

Điện thoại:                                                                       Fax:

Tên người đại diện :

Số CMTDN            :                                 Ngày cấp:    /      /            Nơi Cấp :

Chức vu                  :  

Hiện đang sở hữu:                    cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                             đồng     

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.

-         Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

-         Tổng mệnh giá chuyển nhượng:……………………………………........................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................…………........)

Bên nhận chuyển nhượng                                           Bên chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

                             

CHẤP NHẬN CỦA PVC-TH

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

     Phụ trách bộ phận                 Cán bộ thụ lý                

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             Mã CN:

                                                                -------o0o-------                                  

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

------------

                                                                      ..............., ngày ...............tháng........năm 20...

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên tôi là:                                                                                         Mã số cổ đông:

Số CMND:                                              Ngày cấp:     /      /           Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ                            NR                         Mobile:                       Fax:

Hiện đang sở hữu:             cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                      đồng     

Cam kết chuyển nhượng lại:                   cổ phần (bằng chữ:                                                          )

Cho tổ chức dưới đây:

Tên tổ chức :                                                                                               Mã số cổ đông:

Số ĐKKD:                                               Ngày cấp:   /      /             Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                                       Fax:

Tên người đại diện :

Số CMTDN            :                                 Ngày cấp:    /      /            Nơi Cấp :

Chức vu                  :  

Hiện đang sở hữu:                    cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                            đồng     

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.

-         Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

Tổng mệnh giá chuyển nhượng:……………………………………........................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................…………........)

Bên nhận chuyển nhượng                                           Bên chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

CHẤP NHẬN CỦA PVC-TH

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

     Phụ trách bộ phận                 Cán bộ thụ lý                

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         Mã CN: 

-------o0o-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

------------

                                                                      ..............., ngày ...............tháng........năm 20...

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên tôi là:                                                                                         Mã số cổ đông:

Số CMND:                                              Ngày cấp:     /      /           Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ                            NR                         Mobile:                       Fax:

Hiện đang sở hữu:             cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                      đồng     

Cam kết chuyển nhượng lại:                   cổ phần (bằng chữ:                                                        )

Cho Ông(bà)  dưới đây:

Ông(bà) :                                                                                         Mã số cổ đông:

Số CMND:                                              Ngày cấp:     /      /           Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ                            NR                         Mobile:                       Fax:

Hiện đang sở hữu:                   cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                              đồng     

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.

-         Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

Tổng mệnh giá chuyển nhượng:……………………………………........................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................…………........)

 

Bên nhận chuyển nhượng                                           Bên chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

CHẤP NHẬN CỦA PVC-TH

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phụ trách bộ phận                 Cán bộ thụ lý

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Thanh Hoá, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỐ CỔ ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 196B/QĐ-XLDKTH ngày 18/05/2011

của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa)

 

 

 

  1. I.             NGUYÊN TẮC CHUNG

-               Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) là cổ phiếu được phát hành dư­ới hình thức bút toán ghi sổ và được quản lý tập trung tại Bộ phận quan hệ cổ đông của công ty.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng và thực hiện các nghĩa vụ đối với cổ đông.

-               Ngày chốt danh sách cổ đông (để thực hiện các quyền: quyền nhận cổ tức; quyền tham dự họp Đại hội cổ đông) là ngày do Hội đồng quản trị của PVC-TH quyết định. Trường hợp các cổ đông thực hiện chuyển nhượng trong ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ không được hưởng Quyền theo thông báo của PVC-TH.

-               Ngày thực hiện quyền là ngày PVC-TH thực hiện trả cổ tức (đối với quyền nhận cổ tức) hoặc ngày dự họp đại hội đồng cổ đông (đối với quyền tham dự đại hội cổ đông)

  1. II.          QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN, CHUYỂN NHƯ­ỢNG
  2. 1.            Thực hiện quyền

1.1.     Nguyên tắc chung

-               PVC-TH thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông theo quy trình công bố thông tin đã được ban hành;

-               Các cổ đông thực hiện quyền tại trụ sở Công ty hoặc thông qua hình thức đăng ký chuyển khoản (nếu có);

1.2.     Đối với quyền nhận cổ tức

-               Sau khi Bộ phận quan hệ cổ đông lập Danh sách cổ đông được hưởng quyền, Văn phòng có nhiệm vụ phối hợp gửi thông báo cho từng cổ đông về Quyền nhận cổ tức, cùng với đó gửi danh sách cổ đông chi tiết có bao gồm số tiền cổ tức của từng cổ đông tới Phòng Kế toán - Tài chính.

-               Căn cứ vào Danh sách cổ đông được hưởng quyền, Phòng Kế toán – Tài chính sẽ hạch toán theo dõi cho từng cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo yêu cầu của cổ đông.

-               Các thủ tục cần tiến hành khi khách hàng nhận tiền cổ tức:

+        Cổ đông xuất trình CMND

+        Cổ đông điền các thông tin cần thiết vào Giấy lĩnh tiền/Giấy đề nghị chuyển khoản

+        Kế toán căn cứ vào Giấy lĩnh tiền/Giấy đề nghị chuyển khoản của cổ đông, sẽ đối chiếu với Danh sách thực hiện quyền và thực hiện chi trả tiền cho khách hàng theo qui trình thanh toán của Phòng Kế toán – Tài chính.

+        Khi nhận Cổ tức, cổ đông phải ký nhận vào danh sách nhận Cổ tức.

-               Kế toán hạch toán:

+        Căn cứ tổng số tiền cổ tức mà cổ đông thực hiện quyền, Kế toán hạch toán:

  • Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối
  • Có TK tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

1.3.     Đối với thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông

Sau khi Bộ phận quan hệ cổ đông lập Danh sách cổ đông được hưởng quyền, Văn phòng có nhiệm vụ phối hợp gửi thông báo cho từng cổ đông về Quyền tham dự Đại hội cổ đông và các vấn đề có liên quan đến Đại hội cổ đông.

  1. 2.            Chuyển nhượng

2.1.     Nguyên tắc chung

-               Bộ phận quan hệ cổ đông là nơi quản lý sổ cổ đông của PVC-TH.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông là đầu mối tiếp nhận yêu cầu chuyển nhượng của cổ đông, kiểm tra Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND và chữ ký của cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông sẽ thực hiện việc xác nhận tăng giảm số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông. Phó Tổng giám đốc phụ trách duyệt các hồ sơ chuyển nhượng của cổ đông và ký xác nhận vào GCNSHCP.

-               Sau khi chuyển nhượng xong, Bộ phận quan hệ cổ đông trả lại hồ sơ chuyển nhượng cho khách hàng.

-               Ngày chuyển nhượng chính thức là ngày Bộ phận quan hệ cổ đông tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng.

2.2.     Các bước thực hiện

-               Khi có nhu cầu chuyển nhượng, khách hàng thực hiện:

+        Xuất trình chứng minh nhân dân;

+        Xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và có sự tham gia của người nhận chuyển nhượng (nếu có);

+        Điền vào Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần (mẫu số 01) (02 bản) chuyển cho Bộ phận quan hệ cổ đông.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông (cán bộ chuyên trách) sao lại CMND của người mua và người bán, kiểm tra Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND và chữ ký của cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông; kiểm tra số lượng cổ phần sở hữu và phong toả số lượng cổ phần chuyển nhượng, ký xác nhận thụ lý hồ sơ vào Biên bản tiếp nhận để trả lại.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông (cán bộ chuyên trách) lập hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu gồm Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng (nếu có), bản sao CMND của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng, Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phiếu và Bản tiếp nhận hồ sơ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt. Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt, cán bộ chuyên trách sẽ trả Cổ đông Bản tiếp nhận hồ sơ (mẫu số 03) và hẹn ngày đến nhận Sổ cổ đông. (Ngày chuyển nhượng chính thức là ngày Bộ phận quan hệ cổ đông tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng. Thời gian làm chuyển nhượng và trả lại hồ sơ cho khách hàng sau 03 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận quan hệ cổ đông tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng).

-               Bộ phận quan hệ cổ đông xác nhận việc tăng giảm số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ký xác nhận sở hữu mới vào GCNSHCP của người nhận chuyển nhượng và người chuyển nhượng.

Đối với người chuyển nhượng:                  Hủy GCNSH cổ phần và tiến hành cấp GCNSH cổ đông mới tương ứng với số lượng sở hữu sau chuyển nhượng, nhưng giữ nguyên mã số cổ đông.

Đối với người nhận chuyển nhượng:         + Trường hợp là cổ đông cũ, tiến hành thu và hủy GCNSH cổ phần cũ và cấp lại GCNSH cổ phần mới theo số lượng sở hữu thực tế sau khi nhận chuyển nhượng.

+ Trường hợp là cổ đông mới, lập GCNSH cổ phần mới.      

-               Bộ phận quan hệ cổ đông giao trả lại hồ sơ chuyển nhượng cho khách hàng.

  1. 3.            Xử lý trường hợp mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

3.1.     Nguyên tắc chung

-               Khi cổ đông bị mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, PVC-TH sẽ không cung cấp lại Giấy chứng nhận mới tránh việc tồn tại song song  hai Giấy chứng nhận cùng một nội dung.

-               Việc mất Giấy chứng nhận sở hữu không ảnh hưởng đến quyền sở hữu cũng như quyền chuyển nhượng của cổ đông vì việc quản lý cổ đông được PVC-TH thực hiện quản lý riêng biệt trong hệ thống cở sở dữ liệu của PVC-TH.

3.2.     Các bước thực hiện

-               Cổ đông bị mất Giấy chứng nhận trực tiếp đến Bộ phận quan hệ cổ đông xuất trình CMND và gửi cho PVC-TH Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông cập nhật việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trong Sổ cổ đông để theo dõi.

-               PVC-TH (Bộ phận quan hệ cổ đông) gửi cổ đông Thông báo ghi nhận việc mất Giấy chứng nhận của khách hàng và khẳng định việc mất Giấy chứng nhận không ảnh hưởng đến quyền sở hữu cũng như quyền chuyển nhượng của khách hàng.

-               Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, khách hàng cầm Thông báo của PVC-TH đến làm thủ tục chuyển nhượng bình thường.

  1. 4.            Chế độ báo cáo cho Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

-               Định kỳ 1 tháng một lần (chậm nhất sau 5 ngày làm việc), Bộ phận quan hệ cổ đông sẽ cung cấp cho PVC-TH bằng văn bản Danh sách cổ đông PVC-TH và Báo cáo tình hình chuyển nhượng cổ phiếu PVC-TH. Trong trường hợp không có chuyển nhượng, Bộ phận quan hệ cổ đông chỉ gửi Email thông báo không có sự thay đổi trong Sổ theo dõi cổ đông.

-               Khi có yêu cầu đột xuất của Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận quan hệ cổ đông sẽ cung cấp các báo cáo trên trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu.

  1. 5.            Tổ chức thực hiện

-               Quy trình này được áp dụng cho các tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tổ chức thực hiện đúng theo các quy định của quy trình này.

-               Mọi sửa đổi, bổ sung Quy trình do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quyết định./.

 

 

 
Báo cáo tài chính

 

 

 

 

 
Báo cáo tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thông báo

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ (PVC-TH)

 

 

Read more...
 
«StartPrev1112NextEnd»

Page 12 of 12