Slide Ảnh

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

BẢN TIN PVC-TH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 06/6/2014, tại Hội trường tầng 11, Toà nhà dầu khí Thanh Hoá, số 38A Đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

http://vn.pvc-th.vn/images/doanh%20thu.png
Lược đồ chỉ tiêu kế hoạch

http://vn.pvc-th.vn/images/ke%20hoach.png

BẢN TIN CỔ ĐÔNG

TIN TỨC NỔI BẬT

CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH) cần tuyển 05 cán bộ chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật hiện trường, Trắc đạc công trình với những...

Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần xây lắp Dầu Khí Thanh Hóa

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Ngày 29/8/2014, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần...

Home Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông
Thông báo

 
Thông báo

TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Thanh Hoá, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

 

QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 196B/QĐ-XLDKTH ngày 18/05/2011

của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa)

 

 

1.      Mục đích

Quy trình này quy định thống nhất việc công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa nhằm mục đích:

-               Xác định trách nhiệm của từng Phòng/Ban chức năng; Chi nhánh; Đơn vị trực thuộc trong việc cung cấp thông tin.

-               Đảm bảo nhất quán, chính xác các thông tin được công bố; phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý; phù hợp với quy định của pháp luật.

-               Xác định yêu cầu và nội dung của từng bước công việc.

2.      Phạm vi áp dụng

         Quy trình này quy định về công tác công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa theo quy định của pháp luật.

3.      Tài liệu viện dẫn

-               Luật Doanh nghiệp số 60/QH/2005 ngày 29/11/2005;

-               Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

-               Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

-               Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

 1. 4.            Thuật ngữ và định nghĩa

-        UBCKNN:        Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

-        PVC-TH:          Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

-        TGĐ:                 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

-        HĐQT: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

-        BKS:                 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

-        P.TCKT:           Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

-        Người được uỷ quyền CBTT: Là người được Người đại diện theo pháp luật uỷ quyền công bố thông tin và được đăng ký theo quy định của pháp luật.

-        BCTC: Báo cáo tài chính.

 1. 5.            Nội dung

5.1.     Thẩm quyền xét duyệt, công bố thông tin

-        Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất trong việc xét duyệt, công bố thông tin.

-        Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể ủy quyền cho người khác để công bố thông tin nhưng phải đăng ký Người được ủy quyền CBTT với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

5.3.     tả sơ đồ quá trình công bố thông tin

5.3.1.     Gửi thông tin

         Khi phát sinh các thông tin phải công bố theo quy định, các Phòng/Ban chức năng; Chi nhánh; Đơn vị trực thuộc có liên quan phải ngay lập tức tập hợp tài liệu và những thông tin cần công bố và gửi Người được ủy quyền CBTT.

5.3.2.     Xử lý thông tin

         Người được ủy quyền CBTT tiến hành kiểm tra tính chính xác của nội dung Báo cáo, công bố; đối chiếu Báo cáo với các quy định hiện hành về công bố thông tin, công bố theo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và theo Quy trình Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

5.3.3.     Phê duyệt

         Người được ủy quyền CBTT trình Người đại diện theo pháp luật của Công ty/Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền ký và đóng dấu báo cáo, công bố trước khi thực hiện công bố.

5.3.4.     Báo cáo và Công bố

         Người được ủy quyền CBTT gửi 1 bản chính của báo cáo, công bố kèm dữ liệu điện tử đến UBCKNN theo đúng thời hạn quy định đối với nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời thực hiện đăng tải nội dung thông tin công bố trên các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và theo Quy trình Công bố thông tin của Công ty  Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

5.3.5.     Bảo quản và Lưu trữ thông tin

         Thông tin sau khi đã thực hiện báo cáo và công bố sẽ do Người được ủy quyền CBTT lưu trữ bằng văn bản, bộ phận tin học lưu trữ file dữ liệu điện tử tối thiểu hai (02) năm để phục vụ các nhà đầu tư trong việc tham khảo, tra cứu và đối chiếu khi cần thiết.

5.2.     Thời gian tiến hành công bố thông tin

5.4.1.     Công bố thông tin định kỳ

 1. a.            Báo cáo tài chính hàng năm

-               Nội dung công bố thông tin BCTC năm gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh BCTC theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định tại văn bản pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bày đầy đủ tất cả nội dung theo quy định của pháp luật về kế toán. Trường hợp trong thuyết minh báo cáo tài chính có chỉ dẫn đến phụ lục, phụ lục phải được công bố cùng thuyết minh báo cáo tài chính. Thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bày cụ thể các nội dung về giao dịch với các bên liên quan theo quy định Chuẩn mực kế toán số 26, Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán số 26. Thuyết minh báo cáo tài chính phải có báo cáo bộ phận theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 và Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán số 28.

-               Người được ủy quyền CBTT phải công bố thông tin tới UBCKNN, trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hoàn thành BCTC năm được kiểm toán.

-               Ban TGĐ có trách nhiệm chỉ đạo và P.TCKT có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị kiểm toán hoàn thành BCTC năm chậm nhất là chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

-               Trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày có BCTC năm được kiểm toán, P.TCKT phải chuyển BCTC cho Người được ủy quyền CBTT và hoàn thành các Báo cáo kèm theo như BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ, BCTC công ty con, giải trình biến động BCTC... (nếu có).

-               Nhận được BCTC, Người được ủy quyền CBTT xử lý thông tin, trình Người đại diện theo pháp luật của Công ty phê duyệt thông tin công bố và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông tin về báo cáo tài chính năm được công bố đầy đủ trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, đồng thời đăng tải toàn văn Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm trên một (01) số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính hoặc địa chỉ cung cấp báo cáo tài chính để nhà đầu tư tham khảo.

 1. b.            Báo cáo thường niên

Công ty đại chúng phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo Phụ lục 01 kèm theo Quy trình này và công bố chậm nhất hai mươi (20) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn hoàn thành Báo cáo tài chính năm.

Nội dung thông tin về Báo cáo thường niên được công bố đầy đủ trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, trên các ấn phẩm của Công ty, trang thông tin điện tử của công ty và lưu trữ ít nhất mười (10) năm tại trụ sở chính của Công ty để nhà đầu tư tham khảo

 1. c.            Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

-               Trước khi khai mạc đại hội đồng cổ đông mười (10) ngày làm việc, thư ký HĐQT phải chuyển toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông cho Người được ủy quyền CBTT. Thư ký HĐQT cũng đồng thời gửi thông báo cho các cổ đông trước khi khai mạc họp đại hội cổ đông chậm nhất là mười lăm (15) ngày làm việc.

-               Khi nhận được tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, trong hai ngày làm việc (02 ngày) Người được uỷ quyền CBTT xử lý thông tin và trình Người đại diện theo pháp luật của Công ty nội dung các tài liệu.

-               Người đại diện theo pháp luật của công ty phê duyệt nội dung các tài liệu trong vòng hai (01) ngày kể từ ngày nhận được tài liệu từ Người được ủy quyền CBTT.

-               Người được ủy quyền CBTT phải công bố đầy đủ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp trên trang thông tin điện tử trước khi khai mạc họp đại hội cổ đông chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc.

5.4.2.     Công bố thông tin bất thường

 1. a.            Công bố thông tin bất thường trong thời gian 24 giờ

-               Các thông tin phải công bố thông tin bất thường trong thời gian 24 giờ bao gồm:

 • Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong toả hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong toả;
 • Tạm ngừng kinh doanh;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;
 • Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 104 của Luật Doanh nghiệp;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu của công ty mình hoặc bán lại số cổ phiếu đã mua; về ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu và các quyết định liên quan đến việc chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp, kết quả các đợt phát hành riêng lẻ của công ty đại chúng;
 • Có quyết định khởi tố đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của công ty; có bản án, quyết định của Toà án liên quan đến hoạt động của công ty; có kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế;
 • Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị về mức cổ tức được trả;
 • Khi có sự thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty (thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng).

-               Khi xảy ra các sự kiện phải công bố thông tin bất thường, các Phòng chức năng/Chi nhánh/Đơn vị và các cá nhân liên quan phải gửi văn bản cho Người được ủy quyền CBTT trong vòng mười (10) giờ kể từ khi xảy ra sự kiện.

-               Khi nhận được thông tin bất thường, Người được ủy quyền CBTT phải trình Người đại diện theo pháp luật của Công ty phê duyệt nội dung công bố thông tin và thực hiện công bố thông tin tới UBCKNN, các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi xảy ra sự kiện.

 1. b.            Công bố thông tin bất thường trong thời gian 72 giờ

-               Các thông tin bất thường phải công bố trong thời gian 72 giờ gồm:

 • Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ ba mươi phần trăm (30%) vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo gần nhất trở lên;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; quyết định thay đổi phương pháp kế toán áp dụng;
 • Công ty nhận được thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;
 • Quyết định về việc thành lập, mua, bán hoặc giải thể công ty con, đầu tư vào công ty liên kết.

-               Khi xảy ra các sự kiện phải công bố thông tin bất thường các Phòng chức năng/Chi nhánh/Đơn vị và các cá nhân liên quan phải gửi văn bản cho Người được ủy quyền CBTT trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi xảy ra sự kiện.

-               Khi nhận được thông tin bất thường, Người được ủy quyền CBTT phải trình Người đại diện theo pháp luật của Công ty phê duyệt nội dung công bố thông tin và thực hiện công bố thông tin tới UBCKNN, các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web của Công ty trong vòng bảy mươi hai (72) giờ kể từ khi xảy ra sự kiện.

5.4.3.     Công bố thông tin theo yêu cầu

-               Khi nhận được yêu cầu công bố thông tin của UBCKNN, trong vòng tám (08) giờ, Người được ủy quyền CBTT phải báo cáo Người đại diện theo pháp luật của công ty và chuyển tới các Phòng/Ban chức năng; Chi nhánh; Đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan.

-               Trong thời hạn tám (08) giờ Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Phòng/Ban chức năng; Chi nhánh; Đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan gửi thông tin được yêu cầu bằng văn bản cho Người được uỷ quyền CBTT.

-               Trong thời hạn bốn (04) giờ Người đại diện theo pháp luật của công ty phê duyệt nội dung thông tin công bố.

-               Trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, Người được ủy quyền CBTT phải thực hiện công bố tới UBCKNN và các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung công bố thông tin phải nêu rõ sự kiện được UBCKNN yêu cầu công bố; nguyên nhân; đánh giá của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa về tính xác thực của sự kiện đó.

5.4.4.     Công bố thông tin về giao dịch của Cổ đông lớn

-               Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty phải báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn theo quy định tại Điều 29 Luật Chứng khoán và Phụ lục 02 kèm theo Quy trình này. 

-               Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty, trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày thực hiện giao dịch (kể cả trường hợp cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…), hoặc không thực hiện giao dịch nhưng có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá một phần trăm (1%) số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành phải thực hiện báo cáo theo Phụ lục 03 kèm theo Quy trình này cho công ty, UBCKNN.

-               Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi có sự thay đổi đầu tiên về số lượng cổ phiếu sở hữu làm cho tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan không còn là cổ đông lớn thì phải thực hiện báo cáo cho công ty, UBCKNN trước thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày hoàn tất sự thay đổi trên.

5.4.5.     Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

-               Đối với các thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, Người được ủy quyền CBTT phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu căn cứ pháp lý liên quan cho SGDCK HN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ít nhất là mười (10) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

-               Bộ phận Quản lý cổ đông gửi các tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho Người được ủy quyền CBTT ít nhất trước mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

-               Người được ủy quyền CBTT gửi các tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tới Người đại diện theo pháp luật trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu.

-               Người đại diện theo pháp luật của Công ty phê duyệt các tài liệu kể trên trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu từ Người được ủy quyền CBTT.

5.4.6.     Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ

-               Công ty muốn mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ hoặc bán cổ phiếu quỹ phải báo cáo UBCKNN theo Phụ lục 04 kèm theo Quy trình này, đồng thời thực hiện công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất bảy (07) ngày trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch (trừ trường hợp công ty mua cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ để ổn định thị trường theo kế hoạch đã được UBCKNN chấp thuận).

-               Khi Công ty hoàn tất việc mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ hoặc bán cổ phiếu quỹ, Công ty phải báo cáo kết quả thực hiện cho UBCKNN trong vòng mười (10) ngày, kể từ ngày kết thúc giao dịch và thực hiện công bố thông tin. Trường hợp không thực hiện hết khối lượng đăng ký, Công ty phải giải trình nguyên nhân. Nội dung báo cáo theo quy định tại Phụ lục 05 kèm theo Quy trình này.

5.4.7.     Công bố thông tin về việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

-               Khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải tuân thủ quy định về công bố thông tin trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng.

-               Trong quá trình sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, định kỳ sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phải báo cáo UBCKNN và công bố thông tin trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của công ty đại chúng và trên các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, phải công bố thông tin về lý do và Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của đại hội đồng cổ đông.

5.3.     Tạm hoãn công bố thông tin

-               Trong trường hợp việc công bố thông tin không thể thực hiện đúng thời hạn do những lý do bất khả kháng, Người được ủy quyền CBTT lập Báo cáo trình Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và gửi UBCKNN và thực hiện công bố thông tin ngay sau khi sự kiện bất khả kháng được khắc phục.

-               Việc tạm hoãn công bố thông tin phải được công bố trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN và Tổ chức công bố thông tin, trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin.

 1. 4.            Tổ chức thực hiện

-               Các Phòng/Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến cho CBCNV trong đơn vị biết để từ đó thực hiện tốt công việc được giao.

-               Quy định này được áp dụng cho các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc Công bố thông tin tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

-               Mọi sửa đổi, bổ sung Quy trình do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quyết định./.

Phụ lục số 1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

 

Tên công ty đại chúng/tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng/tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch/ công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Năm báo cáo.. 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần (nếu có)

+ Niêm yết

+ Các sự kiện khác

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh

+ Tình hình hoạt động

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….)

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động)

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp

-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có)

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây.

Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có).

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Các biện pháp kiểm soát…..

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Trong trường hợp doanh nghiệp có công ty con và công ty liên kết mà trong đó doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát và/hoặc chi phối, thì thuyết trình báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của doanh nghiệp mẹ trước hợp nhất cùng các thuyết minh tài chính đi kèm. Báo cáo tài chính sau hợp nhất và trước hợp nhất có thể trình bày riêng cho từng báo cáo hoặc trình bày gộp trên một mẫu, các chi tiêu được trình bày riêng cho trước hợp nhất và sau hợp nhất.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

      1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập

- Ý kiến kiểm toán độc lập

- Các nhận xét đặc biệt.

      2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ

- Các nhận xét đặc biệt

VI. Các công ty có liên quan

            -  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ

-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan

-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan

VII. Tổ chức và nhân sự

            - Cơ cấu tổ chức của công ty

            - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

            - Thay đổi Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành trong năm

            - Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc

            - Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty.

- Hoạt động của HĐQT.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…)

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/ Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. 

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT.

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty.

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập

-  Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp.

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục số II

Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

-----------------

Số :           /

………, ngày …  tháng…  năm…….

 

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

 

Kính gửi:

-    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

-   Công ty đại chúng

 

1. Tên nhà đầu tư cá nhân/tổ chức:                                                              

2. Nếu là nhà đầu tư cá nhân:

- Năm sinh                                                        Quốc tịch

- Số CMTND/Hộ chiếu                                   cấp ngày                 tại

- Nghề nghiệp

- Nơi cư trú

3. Nếu là nhà đầu tư tổ chức:

- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh

- Địa chỉ

4. Điện thọai liên hệ:                                     Fax:

5. Tên chứng khoán đã tiến hành mua/bán:

6. Mã chứng khoán (nếu có):

7. Số hiệu tài khoản giao dịch (nếu có):               Tại công ty chứng khoán:

8. Số lượng cổ phiếu đã mua/bán:

9. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn.

10. Tên của người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu trên (nếu có):

11.  Mối quan hệ của người có liên quan với người/tổ chức thực hiện giao dịch:

12. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan:

13. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có):

14. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

15. Tỷ lệ phần trăm cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Phụ lục số III

Tên công ty

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

                                       -----------------

Số :           /

                          ……, ngày …  tháng…  năm…….

 

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

 

Kính gửi:

-   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

-   Công ty đại chúng

 

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư:

 • Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:

- Họ và tên:

- Năm sinh:

- Quốc tịch:

- Số CMND/Hộ chiếu: ......................... ngày cấp..............tại...............

- Nghề nghiệp:

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:............................................Fax:......................................

- Tài khoản chứng khoán:

 • Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

- Tên của tổ chức:

- Quốc tịch:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:...........................................Fax:........................................

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

- Tài khoản chứng khoán:

2. Người có liên quan đồng sở hữu: (trong hợp đồng sở hữu với người có liên quan):

   - Họ và tên người có liên quan:

   - Số CMND/Hộ chiếu:.................ngày cấp:..............tại:...............

   - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có):

   - Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

 5. Số lượng cổ phiếu đã bán/mua/cho/tặng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu):

 6.  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cá nhân/tổ chức đầu tư nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

 7. Số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (trong trường hợp đồng sở hữu với người có liên quan)

 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (trong trường hợp đồng sở hữu với người có liên quan)

9. Lý do thay đổi sở hữu:

10. Ngày thay đổi sở hữu:

11. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

 

Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục: IV

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

 

Kính gửi:

-   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 

 

 1. Công ty đại chúng:

Tên giao dịch:     

Trụ sở chính:

Điện thoại:                                Fax:

 1. Vốn điều lệ:                  

Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị/Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc mua /bán cổ phiếu quỹ. Chúng tôi đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ/bán cổ phiếu quỹ của công ty (tại SGDCK) với nội dung sau:

 • Mã chứng khoán (nếu có):
 • Mệnh giá:
 • Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:
 • Tổng số lượng đăng ký mua/bán lại:
 • Mục đích:
 • Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại):
 • Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày….đến ngày.
 • Phương thức giao dịch:
 • Nguyên tắc xác định giá:
 • Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua/bán:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Tài khoản thực hiện giao dịch:                    

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành./.

 

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT/ĐHCĐ

- Tài liệu chứng minh nguồn vốn để mua lại cổ phiếu

Đại diện Công ty

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

 


 

Phụ lục số V

Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

-----------------

Số :           /

……, ngày …  tháng…  năm…….

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

 

 

Kính gửi:

-    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 

 1. Công ty đại chúng:

Tên giao dịch:     

Trụ sở chính:

Điện thoại:                                Fax:

 

 1. Vốn điều lệ:              

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ/bán cổ phiếu quỹ (tại SGDCK) với nội dung sau:

 • Tên Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại: 
 • Tài khoản thực hiện giao dịch:
 • Mã chứng khoán (nếu có):
 • Mệnh giá:
 • Số lượng đăng ký mua/bán lại:
 • Số lượng đã thực hiện:
 • Thời gian thực hiện: từ ngày.....................đến ngày .......................
 • Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch:
 • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:
 • Nguồn vốn để mua lại:
 • Nguyên tắc xác định giá:
 • Phương thức giao dịch:

* (Trong trường hợp Công ty không thực hiện hết số lượng đăng ký, Công ty phải giải trình nguyên nhân.)

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

 

Đại diện Công ty

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

 

 
Thông báo

Phụ lục số 1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

 

Tên công ty đại chúng/tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng/tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch/ công ty chứng khoán/công ty quản lý quỹ/ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Năm báo cáo.. 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần (nếu có)

+ Niêm yết

+ Các sự kiện khác

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh

+ Tình hình hoạt động

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….)

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động)

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp

-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có)

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây.

Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có).

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Các biện pháp kiểm soát…..

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Trong trường hợp doanh nghiệp có công ty con và công ty liên kết mà trong đó doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát và/hoặc chi phối, thì thuyết trình báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của doanh nghiệp mẹ trước hợp nhất cùng các thuyết minh tài chính đi kèm. Báo cáo tài chính sau hợp nhất và trước hợp nhất có thể trình bày riêng cho từng báo cáo hoặc trình bày gộp trên một mẫu, các chi tiêu được trình bày riêng cho trước hợp nhất và sau hợp nhất.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

      1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập

- Ý kiến kiểm toán độc lập

- Các nhận xét đặc biệt.

      2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ

- Các nhận xét đặc biệt

VI. Các công ty có liên quan

            -  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ

-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan

-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan

VII. Tổ chức và nhân sự

            - Cơ cấu tổ chức của công ty

            - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

            - Thay đổi Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành trong năm

            - Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc

            - Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty.

- Hoạt động của HĐQT.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…)

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/ Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. 

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT.

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty.

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập

-  Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp.

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục số II

Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

-----------------

Số :           /

………, ngày …  tháng…  năm…….

 

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

 

Kính gửi:

-    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

-   Công ty đại chúng

 

1. Tên nhà đầu tư cá nhân/tổ chức:                                                              

2. Nếu là nhà đầu tư cá nhân:

- Năm sinh                                                        Quốc tịch

- Số CMTND/Hộ chiếu                                   cấp ngày                 tại

- Nghề nghiệp

- Nơi cư trú

3. Nếu là nhà đầu tư tổ chức:

- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh

- Địa chỉ

4. Điện thọai liên hệ:                                     Fax:

5. Tên chứng khoán đã tiến hành mua/bán:

6. Mã chứng khoán (nếu có):

7. Số hiệu tài khoản giao dịch (nếu có):               Tại công ty chứng khoán:

8. Số lượng cổ phiếu đã mua/bán:

9. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn.

10. Tên của người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu trên (nếu có):

11.  Mối quan hệ của người có liên quan với người/tổ chức thực hiện giao dịch:

12. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan:

13. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có):

14. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

15. Tỷ lệ phần trăm cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Phụ lục số III

Tên công ty

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

                                       -----------------

Số :           /

                          ……, ngày …  tháng…  năm…….

 

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

 

Kính gửi:

-   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

-   Công ty đại chúng

 

1. Cá nhân/tổ chức đầu tư:

 • Trường hợp là nhà đầu tư cá nhân:

- Họ và tên:

- Năm sinh:

- Quốc tịch:

- Số CMND/Hộ chiếu: ......................... ngày cấp..............tại...............

- Nghề nghiệp:

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:............................................Fax:......................................

- Tài khoản chứng khoán:

 • Trường hợp là nhà đầu tư tổ chức:

- Tên của tổ chức:

- Quốc tịch:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:...........................................Fax:........................................

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

- Tài khoản chứng khoán:

2. Người có liên quan đồng sở hữu: (trong hợp đồng sở hữu với người có liên quan):

   - Họ và tên người có liên quan:

   - Số CMND/Hộ chiếu:.................ngày cấp:..............tại:...............

   - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có):

   - Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

 5. Số lượng cổ phiếu đã bán/mua/cho/tặng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu):

 6.  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cá nhân/tổ chức đầu tư nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

 7. Số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (trong trường hợp đồng sở hữu với người có liên quan)

 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: (trong trường hợp đồng sở hữu với người có liên quan)

9. Lý do thay đổi sở hữu:

10. Ngày thay đổi sở hữu:

11. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có):

 

Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục: IV

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

 

Kính gửi:

-   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 

 

 1. Công ty đại chúng:

Tên giao dịch:     

Trụ sở chính:

Điện thoại:                                Fax:

 1. Vốn điều lệ:                  

Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị/Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc mua /bán cổ phiếu quỹ. Chúng tôi đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ/bán cổ phiếu quỹ của công ty (tại SGDCK) với nội dung sau:

 • Mã chứng khoán (nếu có):
 • Mệnh giá:
 • Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:
 • Tổng số lượng đăng ký mua/bán lại:
 • Mục đích:
 • Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại):
 • Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày….đến ngày.
 • Phương thức giao dịch:
 • Nguyên tắc xác định giá:
 • Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua/bán:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Tài khoản thực hiện giao dịch:                    

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành./.

 

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT/ĐHCĐ

- Tài liệu chứng minh nguồn vốn để mua lại cổ phiếu

Đại diện Công ty

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

 


 

Phụ lục số V

Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

-----------------

Số :           /

……, ngày …  tháng…  năm…….

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

 

 

Kính gửi:

-    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 

 1. Công ty đại chúng:

Tên giao dịch:     

Trụ sở chính:

Điện thoại:                                Fax:

 

 1. Vốn điều lệ:              

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ/bán cổ phiếu quỹ (tại SGDCK) với nội dung sau:

 • Tên Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại: 
 • Tài khoản thực hiện giao dịch:
 • Mã chứng khoán (nếu có):
 • Mệnh giá:
 • Số lượng đăng ký mua/bán lại:
 • Số lượng đã thực hiện:
 • Thời gian thực hiện: từ ngày.....................đến ngày .......................
 • Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch:
 • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:
 • Nguồn vốn để mua lại:
 • Nguyên tắc xác định giá:
 • Phương thức giao dịch:

* (Trong trường hợp Công ty không thực hiện hết số lượng đăng ký, Công ty phải giải trình nguyên nhân.)

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

 

Đại diện Công ty

Giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)

 

 
Thông báo

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà dầu khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, , TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.724 668              Fax: 0373.757 886

 

                                                         .............,  ngày........tháng.......năm 2010 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

 

1. Bên chuyển nhượng:

            Họ tên:.....................................................................................................

            Số CMND:..............................................................................................      

            Nơi cấp:...........................................   Ngày cấp:...................................

            Địa chỉ:....................................................................................................

            Quốc tịch:................................................................................................

            Mã cổ đông:.............................................................................................

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau:

 

Chứng khoán

SL chứng khoán sở hữu

SL quyền mua sở hữu

SL quyền mua chuyển nhượng

SL quyền mua còn lại

Ghi chú

Cổ phiếu PVC-TH

 

 

 

 

 

 

2. Bên nhận chuyển nhượng:

            Họ tên:.....................................................................................................

            Số CMND:..............................................................................................      

            Nơi cấp:...........................................   Ngày cấp:...................................

            Địa chỉ:....................................................................................................

            Quốc tịch:................................................................................................

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trên.

 

Duyệt của HĐQT

Xác nhận

( của nơi nhận đơn) 

Bên chuyển nhượng

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

Bên nhận chuyển nhượng

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN

 

Hôm nay, ngày ..........................., tại bộ phận quan hệ cổ đông, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng hoàn chỉnh của:

 

Cổ đông: ………………………………………………………….................................….

Mã cổ đông:………………...................................................................................................

Số CMND:………………….Ngày cấp:……/……./……..Nơi cấp:………….....................

Điện thoại liên lạc:.................................................................................................................

đề nghị chuyển nhượng .................... cổ phần, tương đương ...................................mệnh giá (bằng chữ........................................................................................................................................)

cho

Người nhận chuyển nhượng...................................................................................................

Số CMND:………………….Ngày cấp:……/……./……..Nơi cấp:………….....................

Điện thoại liên lạc:................................................................................................................

Đề nghị ông/bà đến nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần vào ngày ……/........./20… tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       Mã CN: 

-------o0o-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

------------

                                                                            ......................., ngày ...... tháng ...... năm ........

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên cổ đông:.....................................................................................Mã cổ đông:............................

Số CMND/GPĐKKD:..........................Ngày cấp:...................... Nơi cấp:........................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………

Cam kết chuyển nhượng lại: ………….cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng.

Cho Ông/Bà/Tổ chức dưới đây:

Ông/Bà/Tổ chức: …………………………………………………..Mã cổ đông:…………………

Số CMND/GPĐKKD:..........................Ngày cấp:...................... Nơi cấp:........................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên cùng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần này, về vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng, các bên tham gia chuyển nhượng tự giải quyết tranh chấp này và cam kết không khiếu nại hay khiếu kiện Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

-         Bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu (thời điểm mà HĐQT ký xác nhận và đóng dấu vào Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần).

Người nhận chuyển nhượng                                       Người chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

CHẤP NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

           Cán bộ thụ lý                          Kế toán trưởng                        TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                                             Chủ tịch

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            Mã CN:

-------o0o-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

------------

                                                                      ..............., ngày ...............tháng........năm 20...

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên tổ chức chuyển nhượng:                                                                         Mã số cổ đông:

Số ĐKKD:                                               Ngày cấp:   /      /             Nơi cấp:

Địa chỉ:       

Điện thoại:                                                                       Fax:

Tên người đại diện :

Số CMTDN            :                                 Ngày cấp:    /      /            Nơi Cấp :

Chức vu                  :  

Hiện đang sở hữu:             cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                      đồng     

Cam kết chuyển nhượng lại:                    cổ phần (bằng chữ:                                                      )

Cho tổ chức  dưới đây:

Tên tổ chức:                                                                Mã số cổ đông:

Số ĐKKD:                                               Ngày cấp:   /      /             Nơi cấp:

Địa chỉ:       

Điện thoại:                                                                       Fax:

Tên người đại diện :

Số CMTDN            :                                 Ngày cấp:    /      /            Nơi Cấp :

Chức vu                  :  

Hiện đang sở hữu:                    cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                             đồng     

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.

-         Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

-         Tổng mệnh giá chuyển nhượng:……………………………………........................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................…………........)

Bên nhận chuyển nhượng                                           Bên chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

                             

CHẤP NHẬN CỦA PVC-TH

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

     Phụ trách bộ phận                 Cán bộ thụ lý                

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             Mã CN:

                                                                -------o0o-------                                  

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

------------

                                                                      ..............., ngày ...............tháng........năm 20...

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên tôi là:                                                                                         Mã số cổ đông:

Số CMND:                                              Ngày cấp:     /      /           Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ                            NR                         Mobile:                       Fax:

Hiện đang sở hữu:             cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                      đồng     

Cam kết chuyển nhượng lại:                   cổ phần (bằng chữ:                                                          )

Cho tổ chức dưới đây:

Tên tổ chức :                                                                                               Mã số cổ đông:

Số ĐKKD:                                               Ngày cấp:   /      /             Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                                       Fax:

Tên người đại diện :

Số CMTDN            :                                 Ngày cấp:    /      /            Nơi Cấp :

Chức vu                  :  

Hiện đang sở hữu:                    cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                            đồng     

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.

-         Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

Tổng mệnh giá chuyển nhượng:……………………………………........................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................…………........)

Bên nhận chuyển nhượng                                           Bên chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

CHẤP NHẬN CỦA PVC-TH

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

     Phụ trách bộ phận                 Cán bộ thụ lý                

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         Mã CN: 

-------o0o-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

------------

                                                                      ..............., ngày ...............tháng........năm 20...

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên tôi là:                                                                                         Mã số cổ đông:

Số CMND:                                              Ngày cấp:     /      /           Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ                            NR                         Mobile:                       Fax:

Hiện đang sở hữu:             cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                      đồng     

Cam kết chuyển nhượng lại:                   cổ phần (bằng chữ:                                                        )

Cho Ông(bà)  dưới đây:

Ông(bà) :                                                                                         Mã số cổ đông:

Số CMND:                                              Ngày cấp:     /      /           Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ                            NR                         Mobile:                       Fax:

Hiện đang sở hữu:                   cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                              đồng     

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.

-         Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

Tổng mệnh giá chuyển nhượng:……………………………………........................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................…………........)

 

Bên nhận chuyển nhượng                                           Bên chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

CHẤP NHẬN CỦA PVC-TH

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phụ trách bộ phận                 Cán bộ thụ lý

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Thanh Hoá, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỐ CỔ ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 196B/QĐ-XLDKTH ngày 18/05/2011

của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa)

 

 

 

 1. I.             NGUYÊN TẮC CHUNG

-               Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) là cổ phiếu được phát hành dư­ới hình thức bút toán ghi sổ và được quản lý tập trung tại Bộ phận quan hệ cổ đông của công ty.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng và thực hiện các nghĩa vụ đối với cổ đông.

-               Ngày chốt danh sách cổ đông (để thực hiện các quyền: quyền nhận cổ tức; quyền tham dự họp Đại hội cổ đông) là ngày do Hội đồng quản trị của PVC-TH quyết định. Trường hợp các cổ đông thực hiện chuyển nhượng trong ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ không được hưởng Quyền theo thông báo của PVC-TH.

-               Ngày thực hiện quyền là ngày PVC-TH thực hiện trả cổ tức (đối với quyền nhận cổ tức) hoặc ngày dự họp đại hội đồng cổ đông (đối với quyền tham dự đại hội cổ đông)

 1. II.          QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN, CHUYỂN NHƯ­ỢNG
 2. 1.            Thực hiện quyền

1.1.     Nguyên tắc chung

-               PVC-TH thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông theo quy trình công bố thông tin đã được ban hành;

-               Các cổ đông thực hiện quyền tại trụ sở Công ty hoặc thông qua hình thức đăng ký chuyển khoản (nếu có);

1.2.     Đối với quyền nhận cổ tức

-               Sau khi Bộ phận quan hệ cổ đông lập Danh sách cổ đông được hưởng quyền, Văn phòng có nhiệm vụ phối hợp gửi thông báo cho từng cổ đông về Quyền nhận cổ tức, cùng với đó gửi danh sách cổ đông chi tiết có bao gồm số tiền cổ tức của từng cổ đông tới Phòng Kế toán - Tài chính.

-               Căn cứ vào Danh sách cổ đông được hưởng quyền, Phòng Kế toán – Tài chính sẽ hạch toán theo dõi cho từng cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo yêu cầu của cổ đông.

-               Các thủ tục cần tiến hành khi khách hàng nhận tiền cổ tức:

+        Cổ đông xuất trình CMND

+        Cổ đông điền các thông tin cần thiết vào Giấy lĩnh tiền/Giấy đề nghị chuyển khoản

+        Kế toán căn cứ vào Giấy lĩnh tiền/Giấy đề nghị chuyển khoản của cổ đông, sẽ đối chiếu với Danh sách thực hiện quyền và thực hiện chi trả tiền cho khách hàng theo qui trình thanh toán của Phòng Kế toán – Tài chính.

+        Khi nhận Cổ tức, cổ đông phải ký nhận vào danh sách nhận Cổ tức.

-               Kế toán hạch toán:

+        Căn cứ tổng số tiền cổ tức mà cổ đông thực hiện quyền, Kế toán hạch toán:

 • Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối
 • Có TK tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

1.3.     Đối với thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông

Sau khi Bộ phận quan hệ cổ đông lập Danh sách cổ đông được hưởng quyền, Văn phòng có nhiệm vụ phối hợp gửi thông báo cho từng cổ đông về Quyền tham dự Đại hội cổ đông và các vấn đề có liên quan đến Đại hội cổ đông.

 1. 2.            Chuyển nhượng

2.1.     Nguyên tắc chung

-               Bộ phận quan hệ cổ đông là nơi quản lý sổ cổ đông của PVC-TH.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông là đầu mối tiếp nhận yêu cầu chuyển nhượng của cổ đông, kiểm tra Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND và chữ ký của cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông sẽ thực hiện việc xác nhận tăng giảm số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông. Phó Tổng giám đốc phụ trách duyệt các hồ sơ chuyển nhượng của cổ đông và ký xác nhận vào GCNSHCP.

-               Sau khi chuyển nhượng xong, Bộ phận quan hệ cổ đông trả lại hồ sơ chuyển nhượng cho khách hàng.

-               Ngày chuyển nhượng chính thức là ngày Bộ phận quan hệ cổ đông tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng.

2.2.     Các bước thực hiện

-               Khi có nhu cầu chuyển nhượng, khách hàng thực hiện:

+        Xuất trình chứng minh nhân dân;

+        Xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và có sự tham gia của người nhận chuyển nhượng (nếu có);

+        Điền vào Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần (mẫu số 01) (02 bản) chuyển cho Bộ phận quan hệ cổ đông.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông (cán bộ chuyên trách) sao lại CMND của người mua và người bán, kiểm tra Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND và chữ ký của cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông; kiểm tra số lượng cổ phần sở hữu và phong toả số lượng cổ phần chuyển nhượng, ký xác nhận thụ lý hồ sơ vào Biên bản tiếp nhận để trả lại.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông (cán bộ chuyên trách) lập hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu gồm Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng (nếu có), bản sao CMND của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng, Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phiếu và Bản tiếp nhận hồ sơ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt. Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt, cán bộ chuyên trách sẽ trả Cổ đông Bản tiếp nhận hồ sơ (mẫu số 03) và hẹn ngày đến nhận Sổ cổ đông. (Ngày chuyển nhượng chính thức là ngày Bộ phận quan hệ cổ đông tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng. Thời gian làm chuyển nhượng và trả lại hồ sơ cho khách hàng sau 03 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận quan hệ cổ đông tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng).

-               Bộ phận quan hệ cổ đông xác nhận việc tăng giảm số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ký xác nhận sở hữu mới vào GCNSHCP của người nhận chuyển nhượng và người chuyển nhượng.

Đối với người chuyển nhượng:                  Hủy GCNSH cổ phần và tiến hành cấp GCNSH cổ đông mới tương ứng với số lượng sở hữu sau chuyển nhượng, nhưng giữ nguyên mã số cổ đông.

Đối với người nhận chuyển nhượng:         + Trường hợp là cổ đông cũ, tiến hành thu và hủy GCNSH cổ phần cũ và cấp lại GCNSH cổ phần mới theo số lượng sở hữu thực tế sau khi nhận chuyển nhượng.

+ Trường hợp là cổ đông mới, lập GCNSH cổ phần mới.      

-               Bộ phận quan hệ cổ đông giao trả lại hồ sơ chuyển nhượng cho khách hàng.

 1. 3.            Xử lý trường hợp mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

3.1.     Nguyên tắc chung

-               Khi cổ đông bị mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, PVC-TH sẽ không cung cấp lại Giấy chứng nhận mới tránh việc tồn tại song song  hai Giấy chứng nhận cùng một nội dung.

-               Việc mất Giấy chứng nhận sở hữu không ảnh hưởng đến quyền sở hữu cũng như quyền chuyển nhượng của cổ đông vì việc quản lý cổ đông được PVC-TH thực hiện quản lý riêng biệt trong hệ thống cở sở dữ liệu của PVC-TH.

3.2.     Các bước thực hiện

-               Cổ đông bị mất Giấy chứng nhận trực tiếp đến Bộ phận quan hệ cổ đông xuất trình CMND và gửi cho PVC-TH Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông cập nhật việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trong Sổ cổ đông để theo dõi.

-               PVC-TH (Bộ phận quan hệ cổ đông) gửi cổ đông Thông báo ghi nhận việc mất Giấy chứng nhận của khách hàng và khẳng định việc mất Giấy chứng nhận không ảnh hưởng đến quyền sở hữu cũng như quyền chuyển nhượng của khách hàng.

-               Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, khách hàng cầm Thông báo của PVC-TH đến làm thủ tục chuyển nhượng bình thường.

 1. 4.            Chế độ báo cáo cho Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

-               Định kỳ 1 tháng một lần (chậm nhất sau 5 ngày làm việc), Bộ phận quan hệ cổ đông sẽ cung cấp cho PVC-TH bằng văn bản Danh sách cổ đông PVC-TH và Báo cáo tình hình chuyển nhượng cổ phiếu PVC-TH. Trong trường hợp không có chuyển nhượng, Bộ phận quan hệ cổ đông chỉ gửi Email thông báo không có sự thay đổi trong Sổ theo dõi cổ đông.

-               Khi có yêu cầu đột xuất của Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận quan hệ cổ đông sẽ cung cấp các báo cáo trên trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu.

 1. 5.            Tổ chức thực hiện

-               Quy trình này được áp dụng cho các tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tổ chức thực hiện đúng theo các quy định của quy trình này.

-               Mọi sửa đổi, bổ sung Quy trình do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quyết định./.

 

 

 
Thông báo

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà dầu khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, , TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.724 668              Fax: 0373.757 886

 

                                                         .............,  ngày........tháng.......năm 2010 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

 

1. Bên chuyển nhượng:

            Họ tên:.....................................................................................................

            Số CMND:..............................................................................................      

            Nơi cấp:...........................................   Ngày cấp:...................................

            Địa chỉ:....................................................................................................

            Quốc tịch:................................................................................................

            Mã cổ đông:.............................................................................................

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau:

 

Chứng khoán

SL chứng khoán sở hữu

SL quyền mua sở hữu

SL quyền mua chuyển nhượng

SL quyền mua còn lại

Ghi chú

Cổ phiếu PVC-TH

 

 

 

 

 

 

2. Bên nhận chuyển nhượng:

            Họ tên:.....................................................................................................

            Số CMND:..............................................................................................      

            Nơi cấp:...........................................   Ngày cấp:...................................

            Địa chỉ:....................................................................................................

            Quốc tịch:................................................................................................

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trên.

 

Duyệt của HĐQT

Xác nhận

( của nơi nhận đơn) 

Bên chuyển nhượng

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

Bên nhận chuyển nhượng

( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN

 

Hôm nay, ngày ..........................., tại bộ phận quan hệ cổ đông, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng hoàn chỉnh của:

 

Cổ đông: ………………………………………………………….................................….

Mã cổ đông:………………...................................................................................................

Số CMND:………………….Ngày cấp:……/……./……..Nơi cấp:………….....................

Điện thoại liên lạc:.................................................................................................................

đề nghị chuyển nhượng .................... cổ phần, tương đương ...................................mệnh giá (bằng chữ........................................................................................................................................)

cho

Người nhận chuyển nhượng...................................................................................................

Số CMND:………………….Ngày cấp:……/……./……..Nơi cấp:………….....................

Điện thoại liên lạc:................................................................................................................

Đề nghị ông/bà đến nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần vào ngày ……/........./20… tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       Mã CN: 

-------o0o-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

------------

                                                                            ......................., ngày ...... tháng ...... năm ........

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên cổ đông:.....................................................................................Mã cổ đông:............................

Số CMND/GPĐKKD:..........................Ngày cấp:...................... Nơi cấp:........................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………

Cam kết chuyển nhượng lại: ………….cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng.

Cho Ông/Bà/Tổ chức dưới đây:

Ông/Bà/Tổ chức: …………………………………………………..Mã cổ đông:…………………

Số CMND/GPĐKKD:..........................Ngày cấp:...................... Nơi cấp:........................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên cùng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần này, về vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng, các bên tham gia chuyển nhượng tự giải quyết tranh chấp này và cam kết không khiếu nại hay khiếu kiện Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

-         Bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu (thời điểm mà HĐQT ký xác nhận và đóng dấu vào Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần).

Người nhận chuyển nhượng                                       Người chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

CHẤP NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

           Cán bộ thụ lý                          Kế toán trưởng                        TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                                             Chủ tịch

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            Mã CN:

-------o0o-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

------------

                                                                      ..............., ngày ...............tháng........năm 20...

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên tổ chức chuyển nhượng:                                                                         Mã số cổ đông:

Số ĐKKD:                                               Ngày cấp:   /      /             Nơi cấp:

Địa chỉ:       

Điện thoại:                                                                       Fax:

Tên người đại diện :

Số CMTDN            :                                 Ngày cấp:    /      /            Nơi Cấp :

Chức vu                  :  

Hiện đang sở hữu:             cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                      đồng     

Cam kết chuyển nhượng lại:                    cổ phần (bằng chữ:                                                      )

Cho tổ chức  dưới đây:

Tên tổ chức:                                                                Mã số cổ đông:

Số ĐKKD:                                               Ngày cấp:   /      /             Nơi cấp:

Địa chỉ:       

Điện thoại:                                                                       Fax:

Tên người đại diện :

Số CMTDN            :                                 Ngày cấp:    /      /            Nơi Cấp :

Chức vu                  :  

Hiện đang sở hữu:                    cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                             đồng     

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.

-         Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

-         Tổng mệnh giá chuyển nhượng:……………………………………........................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................…………........)

Bên nhận chuyển nhượng                                           Bên chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

                             

CHẤP NHẬN CỦA PVC-TH

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

     Phụ trách bộ phận                 Cán bộ thụ lý                

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             Mã CN:

                                                                -------o0o-------                                  

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

------------

                                                                      ..............., ngày ...............tháng........năm 20...

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên tôi là:                                                                                         Mã số cổ đông:

Số CMND:                                              Ngày cấp:     /      /           Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ                            NR                         Mobile:                       Fax:

Hiện đang sở hữu:             cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                      đồng     

Cam kết chuyển nhượng lại:                   cổ phần (bằng chữ:                                                          )

Cho tổ chức dưới đây:

Tên tổ chức :                                                                                               Mã số cổ đông:

Số ĐKKD:                                               Ngày cấp:   /      /             Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                                       Fax:

Tên người đại diện :

Số CMTDN            :                                 Ngày cấp:    /      /            Nơi Cấp :

Chức vu                  :  

Hiện đang sở hữu:                    cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                            đồng     

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.

-         Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

Tổng mệnh giá chuyển nhượng:……………………………………........................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................…………........)

Bên nhận chuyển nhượng                                           Bên chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

CHẤP NHẬN CỦA PVC-TH

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

     Phụ trách bộ phận                 Cán bộ thụ lý                

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         Mã CN: 

-------o0o-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

------------

                                                                      ..............., ngày ...............tháng........năm 20...

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Tên tôi là:                                                                                         Mã số cổ đông:

Số CMND:                                              Ngày cấp:     /      /           Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ                            NR                         Mobile:                       Fax:

Hiện đang sở hữu:             cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                      đồng     

Cam kết chuyển nhượng lại:                   cổ phần (bằng chữ:                                                        )

Cho Ông(bà)  dưới đây:

Ông(bà) :                                                                                         Mã số cổ đông:

Số CMND:                                              Ngày cấp:     /      /           Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ                            NR                         Mobile:                       Fax:

Hiện đang sở hữu:                   cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá:                              đồng     

Cam kết của hai bên:

-         Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.

-         Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

Tổng mệnh giá chuyển nhượng:……………………………………........................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................…………........)

 

Bên nhận chuyển nhượng                                           Bên chuyển nhượng

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

CHẤP NHẬN CỦA PVC-TH

BỘ PHẬN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG                                   PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phụ trách bộ phận                 Cán bộ thụ lý

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Thanh Hoá, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỐ CỔ ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 196B/QĐ-XLDKTH ngày 18/05/2011

của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa)

 

 

 

 1. I.             NGUYÊN TẮC CHUNG

-               Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) là cổ phiếu được phát hành dư­ới hình thức bút toán ghi sổ và được quản lý tập trung tại Bộ phận quan hệ cổ đông của công ty.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng và thực hiện các nghĩa vụ đối với cổ đông.

-               Ngày chốt danh sách cổ đông (để thực hiện các quyền: quyền nhận cổ tức; quyền tham dự họp Đại hội cổ đông) là ngày do Hội đồng quản trị của PVC-TH quyết định. Trường hợp các cổ đông thực hiện chuyển nhượng trong ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ không được hưởng Quyền theo thông báo của PVC-TH.

-               Ngày thực hiện quyền là ngày PVC-TH thực hiện trả cổ tức (đối với quyền nhận cổ tức) hoặc ngày dự họp đại hội đồng cổ đông (đối với quyền tham dự đại hội cổ đông)

 1. II.          QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN, CHUYỂN NHƯ­ỢNG
 2. 1.            Thực hiện quyền

1.1.     Nguyên tắc chung

-               PVC-TH thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông theo quy trình công bố thông tin đã được ban hành;

-               Các cổ đông thực hiện quyền tại trụ sở Công ty hoặc thông qua hình thức đăng ký chuyển khoản (nếu có);

1.2.     Đối với quyền nhận cổ tức

-               Sau khi Bộ phận quan hệ cổ đông lập Danh sách cổ đông được hưởng quyền, Văn phòng có nhiệm vụ phối hợp gửi thông báo cho từng cổ đông về Quyền nhận cổ tức, cùng với đó gửi danh sách cổ đông chi tiết có bao gồm số tiền cổ tức của từng cổ đông tới Phòng Kế toán - Tài chính.

-               Căn cứ vào Danh sách cổ đông được hưởng quyền, Phòng Kế toán – Tài chính sẽ hạch toán theo dõi cho từng cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo yêu cầu của cổ đông.

-               Các thủ tục cần tiến hành khi khách hàng nhận tiền cổ tức:

+        Cổ đông xuất trình CMND

+        Cổ đông điền các thông tin cần thiết vào Giấy lĩnh tiền/Giấy đề nghị chuyển khoản

+        Kế toán căn cứ vào Giấy lĩnh tiền/Giấy đề nghị chuyển khoản của cổ đông, sẽ đối chiếu với Danh sách thực hiện quyền và thực hiện chi trả tiền cho khách hàng theo qui trình thanh toán của Phòng Kế toán – Tài chính.

+        Khi nhận Cổ tức, cổ đông phải ký nhận vào danh sách nhận Cổ tức.

-               Kế toán hạch toán:

+        Căn cứ tổng số tiền cổ tức mà cổ đông thực hiện quyền, Kế toán hạch toán:

 • Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối
 • Có TK tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

1.3.     Đối với thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông

Sau khi Bộ phận quan hệ cổ đông lập Danh sách cổ đông được hưởng quyền, Văn phòng có nhiệm vụ phối hợp gửi thông báo cho từng cổ đông về Quyền tham dự Đại hội cổ đông và các vấn đề có liên quan đến Đại hội cổ đông.

 1. 2.            Chuyển nhượng

2.1.     Nguyên tắc chung

-               Bộ phận quan hệ cổ đông là nơi quản lý sổ cổ đông của PVC-TH.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông là đầu mối tiếp nhận yêu cầu chuyển nhượng của cổ đông, kiểm tra Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND và chữ ký của cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông sẽ thực hiện việc xác nhận tăng giảm số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông. Phó Tổng giám đốc phụ trách duyệt các hồ sơ chuyển nhượng của cổ đông và ký xác nhận vào GCNSHCP.

-               Sau khi chuyển nhượng xong, Bộ phận quan hệ cổ đông trả lại hồ sơ chuyển nhượng cho khách hàng.

-               Ngày chuyển nhượng chính thức là ngày Bộ phận quan hệ cổ đông tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng.

2.2.     Các bước thực hiện

-               Khi có nhu cầu chuyển nhượng, khách hàng thực hiện:

+        Xuất trình chứng minh nhân dân;

+        Xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và có sự tham gia của người nhận chuyển nhượng (nếu có);

+        Điền vào Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần (mẫu số 01) (02 bản) chuyển cho Bộ phận quan hệ cổ đông.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông (cán bộ chuyên trách) sao lại CMND của người mua và người bán, kiểm tra Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND và chữ ký của cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông; kiểm tra số lượng cổ phần sở hữu và phong toả số lượng cổ phần chuyển nhượng, ký xác nhận thụ lý hồ sơ vào Biên bản tiếp nhận để trả lại.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông (cán bộ chuyên trách) lập hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu gồm Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng (nếu có), bản sao CMND của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng, Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phiếu và Bản tiếp nhận hồ sơ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt. Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt, cán bộ chuyên trách sẽ trả Cổ đông Bản tiếp nhận hồ sơ (mẫu số 03) và hẹn ngày đến nhận Sổ cổ đông. (Ngày chuyển nhượng chính thức là ngày Bộ phận quan hệ cổ đông tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng. Thời gian làm chuyển nhượng và trả lại hồ sơ cho khách hàng sau 03 ngày làm việc kể từ ngày Bộ phận quan hệ cổ đông tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng).

-               Bộ phận quan hệ cổ đông xác nhận việc tăng giảm số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ký xác nhận sở hữu mới vào GCNSHCP của người nhận chuyển nhượng và người chuyển nhượng.

Đối với người chuyển nhượng:                  Hủy GCNSH cổ phần và tiến hành cấp GCNSH cổ đông mới tương ứng với số lượng sở hữu sau chuyển nhượng, nhưng giữ nguyên mã số cổ đông.

Đối với người nhận chuyển nhượng:         + Trường hợp là cổ đông cũ, tiến hành thu và hủy GCNSH cổ phần cũ và cấp lại GCNSH cổ phần mới theo số lượng sở hữu thực tế sau khi nhận chuyển nhượng.

+ Trường hợp là cổ đông mới, lập GCNSH cổ phần mới.      

-               Bộ phận quan hệ cổ đông giao trả lại hồ sơ chuyển nhượng cho khách hàng.

 1. 3.            Xử lý trường hợp mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

3.1.     Nguyên tắc chung

-               Khi cổ đông bị mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, PVC-TH sẽ không cung cấp lại Giấy chứng nhận mới tránh việc tồn tại song song  hai Giấy chứng nhận cùng một nội dung.

-               Việc mất Giấy chứng nhận sở hữu không ảnh hưởng đến quyền sở hữu cũng như quyền chuyển nhượng của cổ đông vì việc quản lý cổ đông được PVC-TH thực hiện quản lý riêng biệt trong hệ thống cở sở dữ liệu của PVC-TH.

3.2.     Các bước thực hiện

-               Cổ đông bị mất Giấy chứng nhận trực tiếp đến Bộ phận quan hệ cổ đông xuất trình CMND và gửi cho PVC-TH Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

-               Bộ phận quan hệ cổ đông cập nhật việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trong Sổ cổ đông để theo dõi.

-               PVC-TH (Bộ phận quan hệ cổ đông) gửi cổ đông Thông báo ghi nhận việc mất Giấy chứng nhận của khách hàng và khẳng định việc mất Giấy chứng nhận không ảnh hưởng đến quyền sở hữu cũng như quyền chuyển nhượng của khách hàng.

-               Khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng, khách hàng cầm Thông báo của PVC-TH đến làm thủ tục chuyển nhượng bình thường.

 1. 4.            Chế độ báo cáo cho Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

-               Định kỳ 1 tháng một lần (chậm nhất sau 5 ngày làm việc), Bộ phận quan hệ cổ đông sẽ cung cấp cho PVC-TH bằng văn bản Danh sách cổ đông PVC-TH và Báo cáo tình hình chuyển nhượng cổ phiếu PVC-TH. Trong trường hợp không có chuyển nhượng, Bộ phận quan hệ cổ đông chỉ gửi Email thông báo không có sự thay đổi trong Sổ theo dõi cổ đông.

-               Khi có yêu cầu đột xuất của Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận quan hệ cổ đông sẽ cung cấp các báo cáo trên trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu.

 1. 5.            Tổ chức thực hiện

-               Quy trình này được áp dụng cho các tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tổ chức thực hiện đúng theo các quy định của quy trình này.

-               Mọi sửa đổi, bổ sung Quy trình do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quyết định./.

 

 

 
«StartPrev1112NextEnd»

Page 12 of 12