No Picture
CỔ ĐÔNG

Nội dụng: Huỷ nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CPXLDK Thanh Hoá

Nội dụng: Huỷ nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CPXLDK Thanh Hoá 73 – Thông báo V.v Hủy nội dung chương trình và thời […]

No Picture
CỔ ĐÔNG

CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CPXLDK Thanh Hóa

CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để  thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CPXLDK Thanh Hóa38- Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng […]

No Picture
CỔ ĐÔNG

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa36- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường […]

No Picture
Báo cáo tài chính

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.34- Công bố thông tin V.v Báo cáo tài chính đã được kiểm toán […]

No Picture
CỔ ĐÔNG

Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 33- Thông báo V.v Hủy danh sách cổ đông […]