No Picture
CỔ ĐÔNG

CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CPXLDK Thanh Hóa

CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để  thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CPXLDK Thanh Hóa38- Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng […]

No Picture
CỔ ĐÔNG

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa36- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường […]

No Picture
GIỚI THIỆU

CBTT: Công bố giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

CBTT: Công bố giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa35- Công bố giải trình báo cáo tài chính sau kiểm […]

No Picture
Báo cáo tài chính

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.34- Công bố thông tin V.v Báo cáo tài chính đã được kiểm toán […]