No Picture
CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Về việc: Tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Công bố thông tin Về việc: Tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

No Picture
Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát 1. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương. Chức vụ: Trưởng Ban 2. Bà: Phạm Thị Hà. Chức Vụ: Thành Viên 3. Ông: Hoàng Ngọc Dũng. Chức Vụ: Thành Viên

No Picture
Ban giám đốc

Ban Giám đốc

  Giám đốc Ông: Nguyễn Quốc Đạt Ngày sinh: 14/04/1964 Quê quán: Nam Định Trình độ: Cử nhân Kinh tế Quá trình đào tạo Từ 1982 – 1986: Cử nhân kinh tế – ĐH Kinh […]