No Picture
Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát Công ty PVC-TH: 1. Trưởng Ban kiểm soát: Bà: Vũ Thị Thanh Sinh ngày: 1/5/1986 Trình độ: Cử nhân khoa học/Cử nhân Kế toán Hộ khẩu TT: căn hộ 1008 H1 Chung […]