No Picture
TIÊU CHUẨN ISO

Tiêu Chuẩn ISO: Phòng KT-TC

QT.14. Quy trình quản lý kho (Chi tiết) QT.15. Quy trình tạm ứng và thanh toán (Chi tiết) QT.16. Tạm ứng thanh toán và quyết toán hợp đồng (Chi tiết)

No Picture
TIÊU CHUẨN ISO

Tiêu chuẩn ISO: Ban giám đốc

Ban giám đốc QT04. Xem xét quá trình quản lý (Dowload)   Ban giám đốc QT03. Quy trình đánh giá nội bộ (Dowload)   Mục tiêu chất lượng an toàn 2012 (Chi tiết) QT03. Quy […]

TIÊU CHUẨN ISO

Tiêu chuẩn ISO: Phòng KT-KT

Tiêu chuẩn ISO Phòng KT-KT QT.08. Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu (Chi tiết) QT.10. Quản lý quá trình thực hiện hợp đồng (Chi tiết) QT.11. Lập hồ sơ đấu thầu các […]