No Picture
TIÊU CHUẨN ISO

Tiêu Chuẩn ISO: Phòng KT-TC

QT.14. Quy trình quản lý kho (Chi tiết) QT.15. Quy trình tạm ứng và thanh toán (Chi tiết) QT.16. Tạm ứng thanh toán và quyết toán hợp đồng (Chi tiết)

TIÊU CHUẨN ISO

Tiêu chuẩn ISO: Phòng KT-KT

Tiêu chuẩn ISO Phòng KT-KT QT.08. Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu (Chi tiết) QT.10. Quản lý quá trình thực hiện hợp đồng (Chi tiết) QT.11. Lập hồ sơ đấu thầu các […]