Tiêu chuẩn ISO: Phòng KT-KT

Phòng KT-KT
QT.08. Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu (Chi tiết)

QT.10. Quản lý quá trình thực hiện hợp đồng (Chi tiết)

QT.11. Lập hồ sơ đấu thầu các gói thầu xây lắp (Chi tiết)

QT.12. Quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng (Chi tiết)

QT.13. Quy trình mua hàng (Chi tiết)

QT.05. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp (Chi tiết)

QT.06. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa (Chi tiết)

QT.18. Quy trình xây dựng biện pháp kỹ thuật thi công (Chi tiết)

QT.19. Quy trình kiểm soát hoạt động thi công (Chi tiết)

QT.20. Quy trình quản lý an toàn máy móc, TB và phương tiện giao thông (Chi tiết)

QT.23. Quy trình kiểm soát thiết bị đo lường (Chi tiết)

QT.25. Quy trình xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, các biện pháp… (Chi tiết)

QT.26. Quy trình quản lý an toàn dự án (Chi tiết)

QT.27. Quy trình quản lý hóa chất và vật liệu độc hại tại công trường (Chi tiết)

QT.28. Quy trình quản lý an toàn điện (Chi tiết)

QT.29. Quy trình quản lý an toàn khi làm việc trên cao (Chi tiết)

QT.30. Quy trình quản lý nhà thầu và khách vãng lai (Chi tiết)

QT.31. Quy trình theo dõi và cấp phát TTB BHLĐ (Chi tiết)

QT.32. Quy trình quản lý công tác PCCC (Chi tiết)

QT.33. Quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm (Chi tiết)

QT.34.Quy trình quản lý y tế và chế độ cho người lao động (Chi tiết)

QT.35. Quy trình điều tra, khai báo tai nạn, sự cố lao động (Chi tiết)

QT.36. Quy trình đảm bảo sự tuân thủ các YCPL và các yêu cầu khác (Chi tiết)

QT.37. Quy trình trao đổi thông tin về an toàn SKNN (Chi tiết)

QT.38. Quy trình chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp (Chi tiết)

 

 

QT.14. Quy trình quản lý kho (Chi tiết)

QT.15. Quy trình tạm ứng và thanh toán (Chi tiết)

QT.16. Tạm ứng thanh toán và quyết toán hợp đồng (Chi tiết)

 

QT01. Quy trình quản lý tài liệu (Chi tiết)

QT02. Quy trình kiểm soát hồ sơ (Chi tiết)

 

QT07a. Quy trình tuyển dụng (Chi tiết)

QT07b. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (Chi tiết)

 

Ban giám đốc
QT04. Xem xét quá trình quản lý (Dowload)