No Picture
Ban giám đốc

Ban Giám đốc

  Giám đốc Ông: Đoàn Hữu Trắc 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ĐOÀN HỮU TRẮC 2) Tên gọi khác: Đoàn Anh Tuấn 3) Sinh ngày: 02 tháng 08 năm 1965, […]