No Picture
Ban giám đốc

Cung cấp thông tin của Giám đốc Phạm Văn Trường Công ty CPXLDK Thanh Hóa Attachments area

60- Công bố thông tin V.v Cung cấp thông tin của Giám đốc Phạm Văn Trường Công ty PVC-TH (1) (1) Sơ Yếu Lý Lịch GĐ Phạm Văn Trường 4. SYLL A.Trường (mẫu 2C)

No Picture
Ban giám đốc

Ban Giám đốc

  Giám đốc Ông:  Phạm Văn Trường 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): PHẠM VĂN TRƯỜNG 2) Tên gọi khác: PHẠM VĂN TRƯỜNG 3) Sinh ngày: 12 tháng 05 năm 1978, […]