Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát
1. Bà: Vũ Thị Thanh – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà: Trịnh Thị Hồng – Chức Vụ: Thành Viên Ban Kiểm soát
3. Ông: Đỗ Dương Thông – Chức Vụ: Thành Viên Ban Kiểm soát