CBTT: Công bố giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

CBTT: Công bố giải trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa35- Công bố giải trình báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021