Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa36- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022