CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.34- Công bố thông tin V.v Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của PVC-TH