Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

33- Thông báo V.v Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28-03-2022 thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (1)