Nội dụng: Huỷ nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CPXLDK Thanh Hoá

Nội dụng: Huỷ nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CPXLDK Thanh Hoá