Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Cty PVC-TH

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Cty PVC-TH

69- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 70- Công bố thông tin Tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH-compressed