Dự án khu nhà ở và dịch vụ phục vụ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn