THÔNG BÁO: GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN BỊ MẤT/ MẤT CẮP (ÔNG: NGÔ QUANG TRÌNH)

THÔNG BÁO: GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN BỊ MẤT/ MẤT CẮP (ÔNG: NGÔ QUANG TRÌNH)