THÔNG BÁO: GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN BỊ MẤT/ MẤT CẮP (BÀ TRẦN THỊ TRANG)

THÔNG BÁO: GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN BỊ MẤT/ MẤT CẮP (BÀ TRẦN THỊ TRANG)