Thông báo: Đơn xin từ nhiệm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Thông báo: Đơn xin từ nhiệm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa