No Picture
Báo cáo tài chính

BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022, Giải trình BCTC sau kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 202221- Công bố giải trình báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 (1)