Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Thanh Hoá

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự đai hội gồm có: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện uỷ quyền của PVC-TH. Trong số 47 cổ đông tham dự đại hội có 4 cổ đông trực tiếp tham gia và 43 cổ đông thông qua uỷ quyền – đại diện cho quyền sở hữu 17.146.500 cổ phần, chiếm 81,65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Các Cổ đông tham dự cuộc họp đang lắng nghe phát biểu

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua 11 nội dung, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã phê chuẩn thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát PVC-TH.

Ban Lãnh đạo Công ty cũng cam kết với các cổ đông về việc thúc đẩy đầu tư, tăng sản lượng sản xuất kinh doanh, thay đổi hướng kinh doanh sản xuất phù hợp với xu hướng hiện tại, nhằm đem về lợi nhuận cao nhất cho cổ đông.

Cùng với đó, Đại hội kết hợp bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PVC-TH. Kết quả: Ông Phạm Văn Trường và ông Hoàng Tuấn Anh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị; bà Vũ Thị Thanh và bà Trịnh Thị Hồng trúng cử Thành viên Ban kiểm soát.