Thôi giao nhiệm vụ phụ trách công tác Kế toán của Công ty CPXLDK Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Văn Quang

Thôi giao nhiệm vụ phụ trách công tác Kế toán của Công ty CPXLDK Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Văn Quang

54- Cong bo thong tin V.v Thoi giao nhiem vu phu trach cong tac Ke toan cua PVC- TH doi voi Ong Nguyen Van Quang