51- CBTT V.v Nghi quyet, Bien ban tai cuoc hop ĐHĐCĐ thuong nien nam 2021 cua Cong ty PVC-TH

51- CBTT V.v Nghi quyet, Bien ban tai cuoc hop ĐHĐCĐ thuong nien nam 2021 cua Cong ty PVC-TH

51- CBTT V.v Nghi quyet, Bien ban tai cuoc hop ĐHĐCĐ thuong nien nam 2021 cua Cong ty PVC-TH-compressed (1)