Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PVC-TH

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PVC-TH