Chốt danh sách cổ đông để tổ chức hop ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức hop ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

08- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức hop ĐHĐCĐ thường niên năm 2022